Regulamin przedszkola

Luksemburg, 15 września 2023. 

REGULAMIN ZAJĘĆ KULTURALNO-OŚWIATOWYCH DLA DZIECI
W WIEKU PRZEDSZKOLNYM (dalej: „Przedszkole Polskie” lub „Przedszkole”)
ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE RODZICÓW UCZNIÓW SZKOŁY POLSKIEJ APEEPL ASBL

 1. Zajęcia Przedszkola Polskiego odbywają się w soboty zgodnie z kalendarzem udostępnianym rodzicom mailowo i zamieszczonym na stronie Przedszkola Polskiego przedszkolaki.lu . Adres placówki, w której wynajmowane będą sale, jest komunikowany w mailu organizacyjnym przesyłanym przez kierownika Przedszkola przed rozpoczęciem roku przedszkolnego. Zajęcia w roku przedszkolnym 2023/24 rozpoczynają się o godzinie 9.30 i kończą się o godzinie 12.30.
 2. Dzieci mogą być przyprowadzane do Przedszkola od godz. 9:15. Ze względów bezpieczeństwa brama wejściowa jest zamykana o godzinie 9.40. Wszyscy rodzice są proszeni o opuszczenie budynku do godziny 9.30. Rodzice zobowiązują się do punktualnego przyprowadzania dzieci na zajęcia – spóźnienia dezorganizują pracę grupy.
 3. Rodzice zobowiązują się do punktualnego odbierania dzieci. W przypadku nieodebrania dziecka o czasie, rodzice zobowiązani są do zapłaty 25 EUR za rozpoczętą godzinę. Personel Przedszkola zobowiązany jest opuścić budynek i zablokować drzwi do godziny 13.00.
 4. Rodzice są zobowiązani do prawidłowego parkowania aut w wyznaczonych miejscach – informacja z mapą parkingów wysyłana jest mailowo. Nierespektowanie zasad prawidłowego parkowania przez rodziców będzie wiązało się z wydaleniem dziecka z Przedszkola.
 5. Rodzice zgłaszają wcześniej zaplanowaną nieobecność dziecka na zajęciach na adres mailowy nauczyciela prowadzącego. Adresy mailowe nauczycieli zamieszczone są na stronie internetowej Przedszkola.
 6. Rodzice są proszeni o sprawne rozbieranie i ubieranie dzieci przed zajęciami/po zajęciach oraz pozostawienie kurtek i butów na wieszakach przed klasami. Nie należy zostawiać żadnych swoich rzeczy po zajęciach oraz nie wynosić ze żadnych rzeczy stanowiących własność budynku. Zarówno nauczyciele, jak i Stowarzyszenie APEEPL nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione w Przedszkolu.
 7. Obowiązuje zakaz korzystania z placu zabaw przed zajęciami i po zajęciach przedszkolnych. Plac zabaw jest dostępny dla Przedszkola tylko podczas zajęć i pod opieką nauczycieli.
 8. Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest samodzielne sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych. Dziecko musi być odpieluchowane.
 9. Na zajęcia dzieci przynoszą obuwie zamienne oraz drugie śniadanie wraz z napojem (preferowana woda), a na wcześniejszą prośbę nauczyciela ubranie ochronne do malowania farbami lub innych prac plastycznych.
 10. Po wcześniejszej konsultacji z nauczycielem istnieje możliwość zorganizowania małego przyjęcia urodzinowego dla dziecka podczas przerwy śniadaniowej.
 11. Informacja o wysokości rocznej opłaty za zajęcia przedszkolne zostanie podana w mailu potwierdzającym przyjęcie dziecka do Przedszkola. Opłata za Przedszkole jest płatna z góry za cały rok, najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć w danym roku przedszkolnym, lub w dwóch ratach (druga rata płatna do 15 stycznia następnego roku). Dodatkowe projekty, np. wycieczka czy wyjście do teatru, mogą podlegać dodatkowej opłacie. Decyzję podejmuje Zarząd APEEPL, uwzględniając sytuację finansową Przedszkola i ewentualne dotacje.
 1. W pojedynczych przypadkach odwołania zajęć Przedszkola Polskiego z przyczyn niezależnych od organizatora (działanie siły wyższej np. pandemia, decyzje władz lokalnych, niedostępność sal) Zarząd APEEPL nie wypłaca na rzecz rodziców żadnych zwrotów kosztów. W przypadku długotrwałego działania siły wyższej kwestie zwrotu kosztów ustalane są uchwałą Zarządu APEEPL.